• Regulamin obowiązujący od dnia 12.09.2023r

  Niniejszy dokument (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki korzystania z niniejszego serwisu internetowego (https://aniakruk.pl/) oraz warunki zakupu towarów za jego pośrednictwem. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.
 • 1. Definicje

  AKTYWACJA - proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej, następujący w chwili dokonania zakupu Karty Podarunkowej w Butiku Stacjonarnym albo w chwili jej rejestracji online, gdy dokonano zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie;
  CUSTOMER CARE - telefoniczne i elektroniczne biuro obsługi klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
  BUTIK STACJONARNY - butiki stacjonarne Sprzedawcy, których lista dostępna jest pod adresem: https://aniakruk.pl/pl/butiki;
  CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem zawarcia Umowy Sprzedaży;
  DOŁADOWANIE - proces przypisania impulsów elektronicznych na Karcie Podarunkowej posiadanej przez Klienta w rezultacie zakupu tychże impulsów elektronicznych w Butiku Stacjonarnym, w Sklepie lub wskutek zwrotu przez Użytkownika Towaru/ów wobec odstąpienia od Umowy, obniżenia ceny zakupu wskutek uznanej Reklamacji lub innego zdarzenia uzasadniającego otrzymanie impulsów przez Użytkownika;
  DANE OSOBOWE - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (taki jak adres IP, identyfikatory plików cookie - generowane przez ich Urządzenia Końcowe, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikator, generowany na przykład przez etykiety RFID) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  E-VOUCHERY – wirtualna karta podarunkowa, posiadająca analogiczne parametry i spełniająca te same funkcje co Karta Podarunkowa, w szczególności uprawniający jego posiadacza do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Stacjonarnych lub Sklepie; Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o Karcie Podarunkowej należy przez to rozumieć także E-Voucher, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane lub wynika z kontekstu;
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy, a także przekazanie niezbędnych danych Klienta;
  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest ustalany przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach funkcjonowania Sklepu;
  KARTA PODARUNKOWA - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej karty elektronicznej z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o ilości impulsów reprezentujących określoną wartość majątkową wyrażoną w polskich złotych, uprawniającego jego posiadacza do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Butiku Stacjonarnych lub Sklepie;
  KLIENT - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  KOD ZABEZPIECZAJĄCY - ciąg znaków alfanumerycznych służący do aktywacji Karty Podarunkowej w przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie, Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania oraz do dokonania zapłaty w procesie płatności;
  KOD RABATOWY - ciąg znaków alfanumerycznych, skorzystanie z którego, przy zachowaniu warunków poszczególnych Promocji lub innych szczególnych postanowień umownych może spowodować obniżenie Ceny. W żadnym jednak wypadku użycie Kodu Rabatowego nie spowoduje konieczność zapłaty przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;
  KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  KONTO KLIENTA/KONTO - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowaną w Rozdziale 3 pkt. 2 lit. A., pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności lub usług;
  KOSZYK - Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana w Rozdziale 3 pkt. 3 lit. B. niniejszego Regulaminu;
  LOGIN - adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie lub zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
  NEWSLETTER - Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowana w Rozdziale 3 pkt. 2 lit. B niniejszego Regulaminu;
  ODBIORCA – osoba otrzymująca na swój adres email Wishlist po jej eksportowaniu;
  POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: https://aniakruk.pl/pl/content/37-polityka-prywatnosci
  PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
  PRZEKAZANI – podmioty gospodarcze, na podstawie porozumień z którymi i na podstawie rozliczeń z którymi, Sprzedawca wydaje na rzecz Użytkowników E-Vouchery, przy czym Sprzedawca nie jest związany treścią porozumień między Przekazanymi oraz Użytkownikami i nie zna ich treści;
  REGULAMIN - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  REJESTRACJA - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę impulsów elektronicznych reprezentujących określoną wartość majątkową zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na Towar, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status i wartość majątkowa środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej;
  REKLAMACJA – pretensje Klienta powstałe wokół przekonania Klienta o niezgodności Towaru (także Usługi, Usługi Elektronicznej czy Karty Rabatowej) z zawartą Umową;
  SKLEP - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.aniakruk.pl;
  SPRZEDAWCA - Spółka Ania Kruk Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-425), ul. Dąbrowskiego 399, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000417731, posiadająca: NIP 7811877692, REGON 302067803, kapitał zakładowy: 2.000.000,00 zł;
  TOWAR - rzecz(y) (produkty) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Ilekroć mowa jest o Towarze rozumieć przez to należy także usługi świadczone przez na rzecz Klientów (w tym Usług Elektronicznych);
  TRANSAKCJA - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie impulsów zapisanych na Karcie Podarunkowej na Towary (lub usługi) oferowane przez Sprzedawcę poprzez obniżenie liczby impulsów zapisanych na Karcie Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów lub usług oraz ewentualnego przypisania do Karty Podarunkowej nowej Wartości Do Wykorzystania, przy czym w jednej operacji nie może być wykorzystana więcej niż jedna Karta Podarunkowa;
  TREŚĆ - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
  UMOWA SPRZEDAŻY/UMOWA - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Ilekroć mowa jest o Umowie Sprzedaży lub Umowie rozumieć przez to należy także umowę o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług (w tym Usług Elektronicznych);
  USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i to usługa świadczona na podstawie umowie zawartej przez Sprzedawcę i Klienta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności;
  UŻYTKOWNIK - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej;
  WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA - przypisana Karcie Podarunkowej liczba impulsów odpowiadających kwocie wyrażonej w złotych polskich, do wysokości której to kwoty, Użytkownik może nabyć u Sprzedawcy Towary lub usługi;
  WISHLIST - Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych uregulowane w Rozdziale 3 pkt. 3 lit. A niniejszego Regulaminu;
  WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  ZAMÓWIENIE - Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  ZESTAWY PRODUKTÓW – posiadający swoją unikatową nazwę oraz numer identyfikacyjny Towar składający się z co najmniej dwóch produktów oferowanych łącznie, jako jeden przedmiot umowy między Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w pkt. 17 Regulaminu;

 • 2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu

  1.  Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

  2.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia.

  3.  Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Customer Care, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

  4.  Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych czynności w ramach Sklepu lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy.

  5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

 • 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

  1. Postanowienia ogólne

  A. Sprzedawca w ramach Sklepu świadczy następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

  a) Konto Klienta,

  b) Newsletter,

  c) Powiadomienia SMS,

  d) Klub ANIA KRUK,

  e) Dodawanie Komentarzy o Sklepie,

  f) Dodawanie Komentarzy o Towarach,

  g) Wishlist,

  h) Koszyk,

  i) Porzucony Koszyk,

  j) Płatności Online,

  k) Aktywacja Karty Podarunkowej i E-Vouchera,

  l) Czat,

  ł) Sprawdzanie Stanu Wartości Do Wydania,

  m) Powiadomienie o Dostępności Towaru

  A. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:

  a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

  b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii Zamówień;

  c) umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

  C. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

  D. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:


  a) skutecznego wypełnienia, zaakceptowaniu przez Klienta i przesłaniu do Sprzedawcy stosownych danych (np. formularza rejestracyjnego, czy dodania Towarów do Koszyka)
  b) akceptacji niniejszego Regulaminu,
  c) złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami Polityki Prywatności

  E. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są:

  a) na czas nieoznaczony – dotyczy: Konta Klienta, Newsletter, Dodawanie Komentarzy, Klub ANIA KRUK, Powiadomienia SMS,

  b) na czas oznaczony – dotyczy: Koszyk, Wishlist, płatności online, Aktywacja Karty Podarunkowej, Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania, E-Vouchery, Czat, powiadomienie o dostępności Towaru.

  F. Klient zobowiązany jest w szczególności do:


  a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach wszystkich niezbędnych danych Klienta, a przy tym danych wyłącznie prawdziwych i aktualnych;

  b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;

  c) korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu lub korzystania ze Sklepu przez innych Klientów;

  d) korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, postanowieniami Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  e) korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

  f) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

  g) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  h) niepodejmowania działań takich jak:

  - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

  - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

  - modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ZAWIERANA NA CZAS NIEOZNACZONY

  A. Konto Klienta

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest prowadzenie Konta Klienta następuje na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o prowadzenie Konta Klienta jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta, Klient wypełnia udostępniony przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny aktualnymi i autentycznymi danymi, wyraża zgodę na związanie się niniejszym Regulaminem, potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności, ustanawia Login oraz Hasło i przesyła formularz rejestracyjny Sprzedawcy. 

  Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła.

  Konto Klienta jest przestrzenią udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, oferującą szereg funkcjonalności takich jak: zmiana Danych Osobowych, zmiana Hasła, zawarcie lub wypowiedzenie umowy o Usługę Elektroniczną Newslettera, wyrażenie i cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych wiadomości SMS, dodawanie adresów do książki adresowej w celu ich późniejszego wykorzystania w Zamówieniu (Użytkownik może zapisać kilka adresów), sprawdzanie historii zakupów i i statusów Zamówień, ponowny zakup Towarów już wcześniej przez Klienta zakupionych, dodania lub usunięcia swojej daty urodzin w celu otrzymania spersonalizowanych informacji z okazji urodzin, które mogą zawierać urodzinowe oferty specjalne lub promocje (dostępne tylko w przypadku zawarcia umowy o Newsletter), przechowywanie Wishlist (jeżeli Produkt był dodany do Wishlist przez zalogowanego Użytkownika), Aktywacja Karty Podarunkowej, sprawdzenie bilansu (salda) na Karcie Podarunkowej, a w przypadku członków KLUBU ANIA KRUK zakładka umożliwiająca zarządzanie sprawami członkowskimi.

  Klient może w każdym momencie  wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez wysłanie wiadomości email na adres: infolinia@aniakruk.pl. W treści maila należy podać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz adres e-mail przypisany do Konta Klienta.   

   

  B. Newsletter

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Newsletter, następuje na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o Newsletter jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  W celu otrzymywania Newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w dedykowanym do tego polu na poszczególnych stronach Sklepu, albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach swojego Konta Klienta. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość z prośbą o potwierdzenie woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący (button “Potwierdź”).

  Newsletter, którego dotyczy Usługa Elektroniczna to nie cyklicznie i nie regularnie wysyłane  wiadomości e-mail wykorzystywane do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Newsletter najczęściej będzie zawierał reklamy i oferty Sprzedawcy ale także informacje o Porzuconej Stronie czy Porzuconym Koszyku.

  Oprócz adresu e-mail, zapisując się na Newsletter, Klient może w dedykowanym do tego polu, podać swoją datę urodzenia, której podanie pozwala Sprzedawcy na wysłanie Klientowi spersonalizowanych informacji z okazji urodzin, które mogą zawierać urodzinowe oferty specjalne lub promocje.

  Zawierając Umowę Usługi Elektronicznej Newslettera Klient zawiera także umowy dotyczące Usług Elektronicznych:

  1. Porzuconego  Koszyka (zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 pkt. 3 lit. C. tego Regulamin),
  2. Porzuconej Strony, która polega na wysłaniu wiadomości e-mail do Klienta, który korzystając ze Sklepu zamknął okno przeglądarki internetowej przed złożeniem Zamówienia. Wiadomość e-mail wysyłana do Klienta zawiera zdjęcia Towarów, które wzbudziły jego szczególne zainteresowanie (np. Klient oglądał te Towary przed zamknięciem Sklepu) lub najpopularniejsze Towary dostępne w ramach Sklepu. Kliknięcie w zdjęcie Towaru umożliwia Klientowi przejście do podstrony w Sklepie i dokonanie zakupu takiego Towaru. Umowę Porzuconego Koszyka można wypowiedzieć także wypowiadając Umowę Newslettera.

  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o Newsletter, poprzez:

  a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta,

  b) zmianę ustawień w panelu Moje Konto (Konto Klienta),

  c) wysłanie wiadomości e-mail na adres: infolinia@aniakruk.pl. W treści maila należy podać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

  Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych związanych z usługą Newslettera znajdują się w Polityce prywatności.

  Sprawdź warunki Newslettera.

  C. Powiadomienia SMS

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Powiadomienie SMS następuje na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o prowadzenie Powiadomienia SMS jest dobrowolne. Klient otrzymuje usługę bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  W celu otrzymywania Powiadomienia SMS, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Powiadomienia SMS poprzez udostępnienie swojego aktywnego numer telefonu komórkowego w dedykowanym do tego polu na poszczególnych stronach Sklepu, albo wyrażając zgodę w stosownej zakładce w ramach  Konta Klienta.

  Usługa Elektroniczna Powiadomienia SMS to nie cyklicznie i nie regularnie wysyłane  wiadomości tekstowe wykorzystywane do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji Sprzedawcy z Klientem. Powiadomienie SMS najczęściej będzie zawierało reklamy, informację o promocjach, nowościach, ofertach Sprzedawcy oraz o porzuconym koszyku.

  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o Powiadomienia SMS poprzez zmianę ustawień w panelu Moje Konto (Konto Klienta) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: infolinia@aniakruk.pl. W treści maila należy podać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz numer telefonu przypisany do Usługi Elektronicznej.

  Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych związanych z usługą Powiadomienia SMS znajdują się w Polityce prywatności.

  D. Klub ANIA KRUK

  Szczegóły dotyczące zawierania Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Klubu ANIA KRUK znajdują się w Regulaminie Klubu ANIA KRUK, który jest dostępny na stronie: https://aniakruk.pl/pl/content/157-regulamin-ksk

   

  E. Dodawanie Komentarzy o Sklepie

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Dodawanie Komentarzy o Sklepie  następuje na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Dodawanie Komentarzy o Sklepie jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  Usługa Dodawanie Komentarzy o Sklepie polega na umieszczeniu przez Klienta opinii i komentarza w zakresie zakupionego Towaru, przebiegu dostawy i samego Sklepu, na opisanych niżej zasadach.

  Usługa Dodawanie Komentarzy o Sklepie jest jednorazowa (zawierana na czas nieoznaczony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania publikacji opinii na portalu https://app.getreview.pl/. Korzystając z portalu https://app.getreview.pl, Klient wyraża zgodę na związanie się regulaminem dostępnym pod adresem https://app.getreview.pl/pdf/terms/6ydd2.

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dodawanie Komentarzy o Sklepie w terminie 30 dni od jej zawarcia i żądania zwrotu przekazanych treści cyfrowych. W zakresie odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 8. Regulaminu, z tą różnicą, że Klient nie jest zobowiązany do zwrotu czegokolwiek na rzecz Sprzedawcy.

  W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi o Dodawanie Komentarzy o Sklepie, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści cyfrowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie trwania Usługi Elektronicznej.

  W zakresie wypowiedzenia Umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 12 niniejszego Regulaminu.

  Sprzedawca zapewnia autentyczność opinii i komentarzy dodawanych w ramach Sklepu. Możliwość dodawania opinii i komentarzy mają bowiem jedynie zweryfikowani Klienci, którzy dokonali wcześniej zakupu danego Towaru w Sklepie.

  Każdy Klient, który złożył Zamówienie w Sklepie internetowym ANIA KRUK, otrzyma zakupione Towary i wyraził zgodę na otrzymanie formularza związanego z usługą Dodawanie Komentarzy o Sklepie, otrzymuje indywidualny link umożliwiający wystawienie opinii. Wystawienie opinii jest dobrowolne. Czas na wystawienie opinii od momentu otrzymania wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym wystawienia opinii wynosi 2 lata. 

   

  Jedynie zweryfikowane przez Sprzedawcę opinie i komentarze podlegają publikacji w ramach Sklepu. Weryfikacja opinii opiera się na poniższych zasadach:

  1. treść komentarza jest napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny,
  2. wypowiedzi są zrozumiałe, nie zawierają wulgaryzmów, treści obscenicznych, mogących obrazić moralność, etykę, uczucia religijne, prawa mniejszości, cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste,
  3. treść komentarza nie może zawierać Danych Osobowych (imiona, nazwiska, telefony, adresy e-mail, adresy zamieszkania itp.), 
  4. treść komentarza nie może zawierać reklamy, spamu lub jakichkolwiek form promowania innych firm oraz produktów,
  5. treść komentarza nie może zawierać krytycznych i niewłaściwych uwag w stosunku do autorów innych opinii,
  6. treść komentarza dotyczy stałych cech charakterystycznych Towaru, które nie ulegają zmianie,
  7. treść komentarza nawiązuje do zakupionego przez Klienta Towaru,
  8. treść komentarza nie odwołuje się do indywidualnych preferencji Klienta,
  9. treść komentarza nie odwołuje się do nieuzasadnionego wyobrażenia Klienta o danym Towarze,
  10. zdjęcie dodane do opinii nie może zawierać wizerunku osoby.

  Prezentowane oceny (w skali od 1 do 5) jest to średnia ze wszystkich opublikowanych w ramach Sklepu komentarzy o Sklepie. 

  Każda opinia opublikowana w ramach Sklepu jest automatycznie podpisana tym samym imieniem autora opinii, jakie zostało podane przez Klienta w polu “imię” podczas składania Zamówienia.

  Publikując zdjęcie w opinii lub komentarzu, Klient udziela Sprzedawcy oraz Refericon sp. z o.o. (NIP:  7831755621, ul. Wielka 18/12, 61-775 Poznań) właścicielowi https://app.getreview.pl nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony w stosunku do takiego zdjęcia, w zakresie jego publikacji w ramach Sklepu, wprowadzania do pamięci komputera, kopiowania i wykorzystywania do celów marketingowych.

  Użytkownik nie jest informowany o akceptacji lub odrzuceniu opinii. 

  Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie opinie będą nieodpłatnie czytane przez inne osoby.

  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w ramach Sklepu.

  Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności ich przekazywania Refericon sp. z o.o. właścicielowi https://app.getreview.pl, znajdują się w Polityce Prywatności.

  F. Dodawanie Komentarzy o Towarach

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Dodawanie Komentarzy o Towarach  następuje na czas nieoznaczony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Dodawanie Komentarzy o Towarach jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  Usługa Dodawanie Komentarzy o Towarach polega na umieszczeniu przez Klienta opinii i komentarza w zakresie  zakupionego Towaru, na opisanych niżej zasadach.

  Usługa Dodanie Komentarza o Sklepie jest jednorazowa (zawierana na czas nieoznaczony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania opinii na portalu znajdującym się pod adresem https://aniakruk.pl/.

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dodawanie Komentarzy o Towarach w terminie 30 dni od jej zawarcia i żądania zwrotu przekazanych treści cyfrowych. W zakresie odstąpienia od Umowy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 8. Regulaminu, z tą różnicą, że Klient nie jest zobowiązany do zwrotu czegokolwiek na rzecz Sprzedawcy.

  W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi o Dodawanie Komentarzy o Towarach, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie trwania Usługi Elektronicznej.

  W zakresie wypowiedzenia Umowy, zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 12 niniejszego Regulaminu.

  Sprzedawca zapewnia autentyczność opinii i komentarzy dodawanych w ramach Sklepu. Możliwość dodawania opinii i komentarzy mają bowiem jedynie zweryfikowani Klienci, którzy dokonali wcześniej zakupu danego Towaru w Sklepie.

  Każdy Klient, który złożył Zamówienie w Sklepie internetowym ANIA KRUK i otrzyma zakupione Towary, otrzymuje indywidualny link umożliwiający wystawienie opinii. Wystawienie opinii jest dobrowolne. Czas na wystawienie opinii od momentu otrzymania wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym wystawienia opinii wynosi 2 lata. 

   

  Jedynie zweryfikowane przez Sprzedawcę opinie i komentarze podlegają publikacji w ramach Sklepu. Weryfikacja opinii opiera się na poniższych zasadach:

  1. treść komentarza jest napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny,
  2. wypowiedzi są zrozumiałe, nie zawierają wulgaryzmów, treści obscenicznych, mogących obrazić moralność, etykę, uczucia religijne, prawa mniejszości, cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste,
  3. treść komentarza nie może zawierać Danych Osobowych (imiona, nazwiska, telefony, adresy e-mail, adresy zamieszkania itp.), 
  4. treść komentarza nie może zawierać reklamy, spamu lub jakichkolwiek form promowania innych firm oraz produktów,
  5. treść komentarza nie może zawierać krytycznych i niewłaściwych uwag w stosunku do autorów innych opinii,
  6. treść komentarza dotyczy stałych cech charakterystycznych Towaru, które nie ulegają zmianie,
  7. treść komentarza nawiązuje do zakupionego przez Klienta Towaru,
  8. treść komentarza nie odwołuje się do indywidualnych preferencji Klienta,
  9. treść komentarza nie odwołuje się do nieuzasadnionego wyobrażenia Klienta o danym Towarze,
  10. zdjęcie dodane do opinii nie może zawierać wizerunku osoby.

  Prezentowane oceny (w skali od 1 do 5) jest to średnia ze wszystkich opublikowanych w ramach Sklepu komentarzy o Sklepie. 

  Każda opinia opublikowana w ramach Sklepu jest automatycznie podpisana tym samym imieniem autora opinii, jakie zostało podane przez Klienta w polu “imię” podczas składania Zamówienia.

  Publikując zdjęcie w opinii lub komentarzu, Klient udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony w stosunku do takiego zdjęcia, w zakresie jego publikacji w ramach Sklepu, wprowadzania do pamięci komputera, kopiowania i wykorzystywania do celów marketingowych.

  Użytkownik nie jest informowany o akceptacji lub odrzuceniu opinii. 

  Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie opinie będą nieodpłatnie czytane przez inne osoby.

  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w ramach Sklepu.

  Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

  3. USŁUGI ELEKTRONICZNE ZAWIERANE NA CZAS OZNACZONY

  A. Wishlist

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Wishlist następuje na czas oznaczony. Zawarcie Umowy o usługę Wishlist jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektronicznie bezpłatne, aczkolwiek korzyścią po stronie Sprzedawcy są Dane Osobowe przekazywane przez Klienta (szczegóły w Polityce Prywatności).

  Usługa Wishlist polega na dodawaniu przez Użytkownika Towarów, które wzbudziły jego zainteresowanie do wirtualnej listy, umożliwiającej późniejsze przeglądanie tychże Towarów (dla Klientów korzystających z Konta), przeniesienie Towarów z Wishlist do Koszyka, lub eksportowanie i wysłanie na konkretny adres email (dla wszystkich Klientów).

  W celu eksportowania Wishlist na adres email, Klient, w imieniu swoim lub Odbiorcy, wyraża zgodę na otrzymywanie Wishlist poprzez udostępnienie aktywnego adresu e-mail oraz imienia, swoich lub Odbiorcy, w dedykowanym do tego polu w ramach Sklepu. Korzystając z funkcjonalności eksportu  Wishlist na adres email Odbiorcy, Klient oświadcza, że może dysponować przekazywanymi Sprzedawcy Danymi Osobowymi Odbiorcy (świadczenie na rzecz osoby trzeciej w myśl art. 393 K.c.).

  Usługa Wishlist  jest jednorazowa (zawierana na czas określony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania pierwszego Towaru do Wishlist. 

   Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Wishlist ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, poprzez:
  a) usunięcia plików cookies (dla Klientów niekorzystających z Konta),
  b) eksportu Wishlist na podany adres email (dla wszystkich Klientów) ),
  c) eksportu Wishlist do Koszyka (dla wszystkich Klientów),
  d) usunięcia wszystkich Towarów z Wishlist (dla wszystkich Klientów).

   

  B. Koszyk

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Koszyk następuje na czas oznaczony.  Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Koszyka jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatne.

  Usługa Koszyka polega na wyrażeniu zainteresowania złożenia oferty na zakup określonego Towaru poprzez kliknięcie buttona „Dodaj do Koszyka”. Usługa Koszyka umożliwia wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów czy skorzystanie z Usługi Elektronicznej Porzuconego Koszyka. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena Towaru ulegnie zmianie (np. po skorzystaniu z Kodu Rabatowego), Cena zostanie zaktualizowana w podsumowaniu Koszyka.

  Usługa Koszyka jest jednorazowa (zawierana na czas określony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania pierwszego Towaru do Koszyka. 

  Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Koszyka ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, poprzez:
  a) usunięcia plików cookies,
  b) usunięcia wszystkich Towarów z Koszyka ,

  c) złożenie zamówienia na wszystkie Towary znajdujące się w Koszyku ,

  d) złożenie zamówienia na Towary znajdujące się w Koszyku i usunięcie pozostałych Towarów,

                  Umowa wygasa po upływie 21 dni od dnia dodania danego Towaru do Koszyka.

   

  C. Porzucony Koszyk

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Porzuconego Koszyka następuje na czas oznaczony.  Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Porzuconego Koszyka jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatnie, lecz Sprzedawca otrzymuje dane osobowe Klienta.

  Usługa Porzuconego Koszyka polega na wysłaniu wiadomości e-mail do Klienta, który skorzystał z Usługi Koszyka i nie usunął Towarów z Koszyka (lub w inny sposób nie wypowiedział Umowy o Porzucony Koszyk), a następnie zamknął okno przeglądarki internetowej, gdy Towary pozostawały jeszcze w Koszyku. Usługa Porzuconego Koszyka umożliwia Klientowi powrót do Usługi Koszyka do stanu, przed zamknięciem przez Klienta okna przeglądarki.

  Usługa Koszyka jest jednorazowa (zawierana na czas określony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili dodania pierwszego Towaru do Koszyka o ile Klient zawarł wcześniej Umowę o Newsletter i zaakceptował marketingowe pliki cookies. 

  Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Porzuconego Koszyka ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, poprzez:
  a) usunięcia plików cookies ,
  b) usunięcia wszystkich Towarów z Koszyka ,

  c) złożenie zamówienia na wszystkie Towary znajdujące się w Koszyku ,

  d) złożenie zamówienia na Towary znajdujące się w Koszyku i usunięcie pozostałych Towarów,

                  Umowa wygasa po upływie 21 dni od dnia dodania danego Towaru do Koszyka.

  Umowę Porzuconego Koszyka można wypowiedzieć także wypowiadając Umowę Newslettera.

   

  D. Płatności Online

  Szczegółowy tryb dokonywania płatności online opisany został w Rozdziale 9.

  Do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Płatności Online dochodzi z chwilą wyboru formy płatności i kliknięcia buttona „Kupuję i płacę”.

  Usługa Elektroniczna świadczona jest przez podmiot trzeci, na zasadach określonych w regulaminach takiego podmiotu, którym w zależności od wybranej opcji są:

   

  E. Aktywacja Karty Podarunkowej i E-Vouchera

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Aktywacja Karty Podarunkowej i E-vouchera następuje na czas określony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Aktywacja Karty Podarunkowej i E-vouchera jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektroniczną bezpłatnie.

  Usługa Aktywacji Karty Podarunkowej i E-vouchera polega na umożliwieniu Klientowi dokonywania w ramach Sklepu transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej lub E-Vouchera w terminie, od dnia dokonania Aktywacji do upływu okresu 12 miesięcy od tej daty ze skutkiem na koniec miesiąca.

  Usługa Aktywacja Karty Podarunkowej i E-vouchera jest jednorazowa (zawierana na czas oznaczony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili wpisania przez Klienta specjalnego kodu aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej udostępnionej przez Sprzedawcę, a następnie kliknięcie buttona “ZAPISZ”. Aktywacji można dokonać także z pozycji panelu Konta Klienta

  Umowa wygasa z chwilą wykonania przez Klienta Aktywacji. Z przyczyn technicznych, od Umowy nie można odstąpić.

   

  F. Czat

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Czat następuje na czas określony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Czatu jest dobrowolne. Klient otrzymuje usługę bezpłatnie.

  Usługa Elektroniczna Czatu umożliwia nawiązanie bezpośredniej komunikacji w czasie rzeczywistym z pracownikami Sprzedawcy w ramach Customer Care. Komunikacja prowadzona powinna być w celach związanych z obsługą Umów, w szczególności Umowy Sprzedaży, reklamacji czy odstąpienia od Umowy.

   

  W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w ramach Strony internetowej, Użytkownik

  zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  a) wpisania imienia oraz adresu mailowego Klienta w oknie dialogowym Czatu,

  b) wyrażenia zgody na związania się Polityką Prywatności,

  c) wpisanie dowolnego tekstu w okno dialogowe Czatu,

  d) wysłanie tekstu poprzez naciśnięcie klawisza: „Enter” lub kliknięcia buttona “strzałki”

   

  Umowa wygasa z chwilą zamknięcia przez Klienta okna lub karty przeglądarki, z chwilą złożenia oświadczenia o zakończeniu rozmowy lub upływie czasu tzw. bezczynności wynoszącego jedną godzinę.

   

  Sprzedawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym.

  G. Sprawdzanie Stanu Wartości do Wydania

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej jaką jest Sprawdzanie Stanu Wartości do Wydania następuje na czas określony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Sprawdzanie Stanu Wartości do Wydania jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektronicznie bezpłatnie.

  Usługa Elektroniczna Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania polega na umożliwieniu Klientowi weryfikacji bilansu Karty Podarunkowej i E-Vouchera w czasie rzeczywistym.

  Bilans Karty Podarunkowej i E-Vouchera możliwe jest do weryfikacji po wprowadzeniu niezbędnych danych, tj. nr. Karty Podarunkowej lub E-Vouchera, kodu zabezpieczającego i kodu PIN:

  1) w ramach modułu Konta Klienta,

  2) na podstronie https://aniakruk.pl/module/giftcard/giftcard.

  Usługa Elektroniczna Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania jest akcesoryjna do umowy nabycia Karty Podarunkowej lub E-Vouchera. Do zawarcia, odstąpienia czy wypowiedzenia Umowy Usługi Elektronicznej Sprawdzania Stanu Wartości do Wydania dochodzi z chwilą odpowiednio zawarcia, odstąpienia czy wypowiedzenia Umowy nabycia Karty Podarunkowej lub E-Vouchera.

   

  H.  Powiadomienie o Dostępności Towaru

  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Powiadomienia o Dostępności Towaru następuje na czas oznaczony. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Powiadomienia o Dostępności Towaru jest dobrowolne. Klient otrzymuje Usługę Elektronicznych bezpłatnie, lecz Sprzedawca otrzymuje dane osobowe Klienta.

  Usługa Powiadomienia o Dostępności Towaru polega na wysłaniu wiadomości e-mail do Klienta, o ponownej dostępności Towaru, który widnieje na stronach Sklepu, ale którego nie można kupić ze względu na brak dostępności takiego Towaru. Wiadomość e-mail wysłana do Klienta zawierać będzie powiadomienie o dostępności takiego Towaru i zawierać będzie link do podstrony umożliwiającej złożenie Zamówienia .

  Usługa o Powiadomieniu o Dostępności Towaru jest jednorazowa (zawierana na czas określony) i do jej zawarcia dochodzi w chwili wpisania przez Klienta adres e-mail w przeznaczonym do tego miejscu i kliknięciu w button “Wyślij powiadomienie”.

  Umowa wygasa po otrzymaniu przez Klienta powiadomienia o dostępności Towaru. Z przyczyn technicznych od Umowy nie można odstąpić.

 • 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.

  a) Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do Formularza Zamówienia.

  b) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze), ze względów technicznych, w ramach jednego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towarów łącznie bądź kilku Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, przez tego samego Klienta, w ciągu 31 dni kalendarzowych – jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie przekraczające wartości wskazane w niniejszym p.pkt b), powinien skontaktować się z Customer Care;

  c) Klient posiadający Konto Klienta i zalogowany do Konta Klienta w trakcie procesu zakupu, potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub aktualizuje te dane. Klient nieposiadający Konta, każdorazowo wypełnia formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić Sprzedawcy przyjęcie Zamówienia lub realizację Umowy;

  d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia elementów wpływających na sumaryczne koszty realizacji Umowy;

  e) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (button: „Kupuję i płacę”). 

  f) W każdym przypadku przesłania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu;

  g) Do momentu naciśnięcia button: „Kupuję i płacę” Klient może dodawać lub usuwać Towar z Koszyka;

  h) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności (por. Rozdział 3 pkt. 3 lit. D. tego Regulamin) ;

  i) Po złożeniu Zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane potwierdzenia otrzymania Zamówienia, a następnie przyjęcia go do realizacji, bądź informacja o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

  2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

  3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

  4. Sprzedawca zastrzega możliwość nawiązania komunikacji z Klientem w związku ze złożonym Zamówieniem, w szczególności w kontekście warunków na jakich ma dojść do zawarcia Umowy (złożenie kontroferty na otrzymane Zamówienie lub negocjowanie warunków Umowy). W przypadku niedojścia Klienta i Sprzedawcy do porozumienia w zakresie odmiennych warunków, Umowa nie zostaje zawarta.

  5. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do do odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy zostanie wysłane Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 • 5. CENY

  1Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych, z zastrzeżeniem, że mogą być również wyrażone w innej walucie.

  2Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Całkowita wartość Umowy obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. koszty związane z wybranymi przez Klienta dodatkowo płatnymi usługami. 

  3. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

  4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wyraźnie wynika z regulaminu Promocji.

 • 6. Płatności

  1. Płatności można dokonać:

  2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

  a) w przypadku karty debetowej lub kredytowej Fiserv Polska S.A. - z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293 na zasadach okreśłonych w  https://www.polcard.pl/rozwiazania-platnicze/platnosci-online/ oraz wydawcom poszczególnych kart, a być może także banków [zależy od umów jakie zawarł Użytkownik]) na zasadach określonych w regulaminach tych podmiotów,

  b) przelewem online (dostawcą Usługi Elektronicznej jest  PAYPRO S.A. (właściciel marki “Przelewy24”)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin);

  c) w zakresie płatności systemem Google Pay - Google LLC z siedziba w Mountain View, CLA, USA lub Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Serwisy Google”), na zasadach okreśłonych w regulaminie tego podmiotu dostępnym pod adresem: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=pl (dla użytkowników spoza USA) oraz https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=pl#SafeHtmlFilter_US (dla użytkowników USA)

  d) w zakresie płatności systemem Apple Pay -  Apple Inc. z siedzibą w Cupertino, CAL, USA,  na zasadach określonych w regulaminie tego podmiotu dostępnym pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/apple-pay/,

  e) w zakresie płatności systemem BLIK – PAYPRO S.A. (właściciel marki “Przelewy24”)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, na zasadach określonych w regulaminie tego podmiotu dostępnym pod adresm https://www.przelewy24.pl/regulamin, a także na zasadach określonych przez bank w którym Użytkownik posiada rachunek i który jest dla użytkownika dostawcą usługi BLIK),

  f) w zakresie płatności systemem PayPo, - PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (02-672) na zasadach określonych w: https://static.paypo.pl/documents/Regulamin_PayPo_15.12.2022.pdf),

  g) za pobraniem (płatność przy odbiorze):

  • - gotówką lub kartą - w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • -  kartą płatniczą lub przelewem online - w przypadku skorzystania z usług InPost (na zasadach określonych przez bank w którym Klient prowadzi rachunek),

          h)przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub E-Voucherów (por. Rozdział 14).

  3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” - tj.  Rozdziale 6 pkt. 1 lit. lit. a)-f) tego Regulamin. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest uiszczenie przez Klienta płatności za Zamówienie. W przypadku niezrealizowania płatności w terminie 15 minut od wysłania Zamówienia (tj. kliknięcia button “Kupuję i Płacę”) Zamówienie nie będzie realizowane, a oświadczenie o woli zawarcia Umowy przez Klienta uważa się za nieskuteczne. 
  4. W przypadku dostawy Towaru do wskazanego przez Klienta Butiku Stacjonarnego, Klient zobowiązany jest odebrać Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o dostawie.  Nieodebranie Towaru w powyższym terminie, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. 
  5. W terminie wskazanym w Rozdziale 6 pkt. 4 tego Regulamin Klient może anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.

  6. W przypadkach opisanych w Rozdziale 6 pkt. 4 i 5 tego Regulamin Towar zostanie zwrócony z Butiku Stacjonarnego do magazynu głównego Sprzedawcy, a dopiero po jego przyjęciu na magazyn rozpocznie się procedura zwrotu środków Klientowi, co wiązać może się z długim czasem oczekiwania na płatność.
 • 7. Czas realizacji zamówienia

  1. Na czas dostawy Towaru do Klienta składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania Towaru do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi zwykle 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), jednak w szczególnych wypadkach opisanych w ust. 3 poniżej, może wynieść do 7 dni roboczych. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz widoczny w Koszyku zamówienia. Towary personalizowane, wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (np. Towary z zamówionym przez Klienta grawerem), mogą mieć wydłużony czas realizacji do 7 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych przypadkach ma prawo do odmowy wykonania graweru, np ze względu na słowa niecenzuralne, powszechnie uznawane za obraźliwe czy mocno uderzające w czyjąś godność.

  2. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

  3. Sprzedawca informuje o czasowych ograniczeniach w dostarczaniu Towaru. W przypadku, gdy Towar niedostępny w Sklepie jest dostępny w jednym z Butików Stacjonarnych, czas realizacji zamówienia może wynieść do 7 dni roboczych.

  4. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka na terytorium EU odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez Klienta z Customer Care.

 • 8. Odstąpienie od umowy

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Sprzedawca może w wybranym przez siebie terminie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub każdego Klienta.

  Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta, zmniejszenie, poszerzenie Towaru).

  2. Regulaminy poszczególnych Promocji mogą przewidywać postanowienia szczególne w stosunku do tego Regulaminu w zakresie zasad odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

  3. W celu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub przekazać swoją decyzję o odstąpieniu w dowolnej innej formie:

          a) skorzystać z formularza online,

          b) poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem Customer Care (e-mail: infolinia@aniakruk.pl; tel. +48 885 777 772),

  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy był więcej niż jeden Towar i Towary były doręczone w ramach jednej przesyłki, koszty wysyłki zwracane są Klientowi w przypadku odstąpienia od Umowy na wszystkie zakupione Towary.

  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  8.Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

  9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument - chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Oznacza to, że w przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zerwania metek lub innych widocznych konsekwencji korzystania z Towaru, Klient zostanie obciążony stosownym kosztem przywrócenia Towaru do stanu pozwalającego na jego ponowną sprzedaż.

  11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty, na warunkach określonych w odrębnym regulaminie, zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

  12. Zwrot Towaru zakupionego w ramach Promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Towaru oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy wyłącznie pod warunkiem zwrotu wszystkich Towarów, których łączny zakup uprawniał do udziału w Promocji. W przypadku, gdy jednym z Towarów zakupionych w ramach opisanej powyżej Promocji jest Towar, który nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (np. Towar z grawerem zamówionym przez Klienta), zwrot Towarów objętych Promocją nie jest możliwy.

  13. Zwracane Towary należy odesłać na następujący adres: ANIA KRUK Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 399/4, 60-425 Poznań. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru. Konsument może również zwrócić Towar w wybranym przez siebie Butiku Stacjonarnym.

 • 9. Reklamacje i odpowiedzialność

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

  2. W przypadku Umów zawartych zarówno z Konsumentami jak i Przedsiębiorcami przed dniem 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zmi.), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

  3. W przypadku Umów zawartych po dniu 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi wobec:

  a) Konsumentów, odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z poźn. zm.), w szczególności na podstawie art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta,

  b) Przedsiębiorców, odpowiedzialność za niezgodność Towaru z Umową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem albo, gdy rzecz sprzedana ma wadę na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zmi.).

  4. Towary prezentowane w Sklepie to często wyroby artystyczne lub rzemieślnicze, do których wytworzenia używane są naturalne surowce, które wpływają na ostateczny wygląd Towaru i mogą powodować niewielkie różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców (m.in. struktura, kolor, tekstura). Różnice wynikające z opisanych w niniejszym punkcie właściwości Towaru nie stanowią podstawy Reklamacji Towaru, co jednak nie ma wpływu na przysługujące Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy.

  5. Złocenie, srebrzenie i rodowanie to techniki zdobienia, które polegają na pokryciu ozdobną warstwą metalu. Naturalną cechą fizyczną i chemiczną tych warstw ozdobnych jest uleganie procesowi ścierania i utleniania co prowadzić może do częściowej lub całkowitej utraty warstwy ozdobnej, utratę połysku lub barwy, powstanie przetarć lub odbarwień. Powstanie takich zjawisk po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy nie stanowi niezgodności Towaru z Umową (Reklamacja nie może zostać uznana).

  6. Klient może zgłosić Sprzedawcy Reklamację w szczególności korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu na stronie: https://aniakruk.pl/pl/content/163-reklamacje , na piśmie (na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 399/4, 60-425 Poznań) lub za pośrednictwem Customer Care (e-mail: infolinia@aniakruk.pl), lub składając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.

  7. W zgłoszeniu Reklamacji w celu przyspieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informację o przyczynach Reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer Zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko lub firmę i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem Reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w oświadczeniu Reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego Reklamację o ich uzupełnienie.  

  8. Roszczenia Reklamacyjne:

  a) Dla Umów zawartych przed 01.01.2023 r.;

  1) Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 399/4, 60-425 Poznań, na koszt Sprzedawcy,

  2) W przypadku wady Towaru, Klient może:

                                         I. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

                                       II. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  3) Jeżeli Klientem jest Konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób usunięcia wady.

  4) Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  5) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  b) Dla Umów zawartych po 01.01.2023 r. – w przypadku niezgodności Towaru z Umową, Klient będący Konsumentem może:

  1) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy:

                                         I. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta,

                                       II. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową, zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta,

                                     III. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Przedsiębiorca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

                                    IV. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta, 

                                      V. z oświadczenia Przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  2) Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument żąda jego naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Konsument żąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

  3 Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt za pośrednictwem usług podmiotu trzeciego. Szczegółowy sposób wykonania przez Sprzedawcę obowiązku odebrania Reklamowanego Towaru zostanie zakomunikowany Klientowi w odpowiedzi na zgłoszone roszczenie Reklamacyjne.

  4) W razie odstąpienia od Umowy, Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

  5) Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

  6) Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

  7) Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

  9) W przypadku odmowy uznania Reklamacji (tzn. uznania przez Sprzedawcę, że Towar nie był niezgodny z Umową), Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, a roszczenie Konsumenta nie zostanie uwzględnione. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest także do pokrycia kosztów odebrania przez Sprzedawcę Towaru od Konsumenta. 

  c) Dla Umów zawartych po 01.01.2023 r. – w przypadku niezgodności Towaru z Umową, Klient będący Przedsiębiorcą może:

  1) skorzystać z procedury reklamacyjnej określonej Rozdziale 9 pkt. 8 ust. b) tego Regulaminu,

  2)skorzystać z uprawnień przyznanych na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zmi.).

  9.Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (Usługi Elektroniczne) można składać w szczególności za pośrednictwem Customer Care  (e-mail: infolinia@aniakruk.pl). W zgłoszeniu Reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpatrzenia, prosimy zamieścić informację o przyczynach Reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. nazwę użytkownika, datę zakupu Towaru, numer Zamówienia, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta lub adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje Reklamacje do 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się z prośbą o ich uzupełnienie.

  10. Niezgodności Towaru z Umową nie stanowi w szczególności różnica pomiędzy zdjęciem Towaru umieszczonym w ramach Sklepu, a jego rzeczywistym wyglądem, która to różnica jest wynikiem naturalnych procesów czy obiektywnych okoliczności, takich jak np. oświetlenie Towaru, różnice wynikające z różnych ustawień czy możliwości sprzętowych urządzeń (lub programów komputerowych) z których korzysta Klient, ekspozycji Towaru na określonym tle, nieuzasadnione wyobrażenie Konsumenta o wielkości Towaru itp. 

  11. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

  12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

  13. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1356),

  b) wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl),

  d) zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR (Online dispute Resolution): ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013.

 • 10. Obsługa klienta

  1. Sprzedawca prowadzi Customer Care, z którym Klient może kontaktować się:

  a) telefonicznie,

  b) za pośrednictwem Czatu dostępnego w ramach Sklepu (por. Usługi Elektroniczne - Rozdziale 4 pkt. 3 lit. F. tego Regulamin),

  c) wysyłając wiadomość email na adres infolinia@aniakruk.pl,

  d) wysyłając wiadomości na Facebooku (aniakruk.jewellery) i Instagramie (aniakruk_jewellery) na oficjalne profile Sprzedawcy.

  w celu uzyskania informacji na temat Sklepu lub statusu Zamówienia. Klient może kontaktować się z Customer Care w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00.

  2. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może określić przejściowo inne daty lub godziny funkcjonowania Customer Care, o czym poinformuje w stosownym komunikacie. 

  3. Koszt połączenia z Customer Care wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego, z którego korzysta Klient.

  4. W celach dowodowych, a także w związku z przedstawianiem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy względem Sprzedawcy za pośrednictwem Customer Care, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o czym Klient jest uprzednio informowany. Korzystanie z usług telefonicznych Customer Care jest uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy.

  5. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z Usług Elektronicznych Sprzedawcy, w tym z nawiązywania połączenia z Customer Care.

 • 11. Licencja

  1. Wyłączne prawa do Treści, w tym elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych, zdjęć, oraz innych informacji dostępnych na stronach internetowych Sklepu stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy lub partnerów handlowych Sprzedawcy. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.


  Pobieranie lub wykorzystywanie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej, Treści dostępnych w ramach Sklepu wymaga każdorazowo uzyskania zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Klient może korzystać z ww. Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu.

  2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi w ramach Konta Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 • 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz zmiana regulaminu

  1. Poza przypadkami opisanymi w Rozdziale 3 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartych na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w formie:

  a) pisemnej na adres: ANIA KRUK Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 399/4, 60-425 Poznań;
  b) wiadomości e-mail na adres: infolinia@aniakruk.pl;

  2. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartych na czas oznaczony ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w sposób opisany odpowiednio dla każdej tej Usługi Elektronicznej (porównaj Rozdział 3 pkt. 3 tego Regulaminu).

  3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawartych z Klientem na czas nieoznaczony za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

  a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  b) zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

  c) zmiana zakresu lub świadczenia Usług Elektronicznych, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług Elektronicznych objętych Regulaminem;

  d) uzasadnione interesem Sprzedawcy (np. podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych);

  4. Sprzedawca swoje oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wysyła na adres e-mail podany przez Klienta lub na podany numer telefonu (dotyczy w szczególności Usługi Elektronicznej Powiadomienia SMS).

  5. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego, np. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia Rozdziału 3 pkt. 1 lit. F lit. a, c)-h) Regulaminu.

  6. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

  7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

  8.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu lub za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

  9.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem okresu podanego w publikacji o zmianie zgodnie z Rozdziałem 16 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

  10.W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Klienci posiadający Konto Klienta uprawnieni są od dnia poinformowania o zmianach w Regulaminie (vide: Rozdział 16 ust. 1 tego Regulamin) do dnia wejścia w życie takich zmian, do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim staje się skuteczne z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu.

 •  13. Ochrona danych osobowych

  Informacje oraz Dane Osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią (https://aniakruk.pl/pl/content/37-polityka-prywatnosci).

 • 14. ZASADY DOTYCZĄCE KART PODARUNKOWYCH

  1. Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej odbywa się na następujących zasadach:

  a) Karta Podarunkowa może zostać nabyta w Butikach Stacjonarnych lub w Sklepie;

  b) Karta Podarunkowa wydawana jest na plastikowym nośniku;

  c) Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić:
  ▪ w przypadku zakupu w Butikach Stacjonarnych: gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Sprzedawcę,
  ▪ w przypadku zakupu w Sklepie: poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu lub za pobraniem.
  d) Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart Podarunkowej;
  e) Kartę Podarunkową można doładować wyłącznie jednorazowo w momencie Aktywacji. Nie ma możliwości wielokrotnego doładowania zakupionej Karty Podarunkowej;
  f) Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Podarunkowej na wybraną kwotę wyrażoną w złotych polskich, o następujących nominałach: 100, 150, 200, 300 i 500 PLN;

  g) Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  h) Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą;
  i) Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta Podarunkowa zakupiona w Butikach Stacjonarnych nie podlega zwrotom; 

  j) Sprzedawca nie wydaje duplikatu Karty Podarunkowej;
  k) Wydanie Karty Podarunkowej Klientowi lub Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Sprzedawcy – na żądanie zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej– wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. W określonych przypadkach,  Sprzedawca może także wystawić notą obciążeniową.
  2. W odróżnieniu od postanowień:

  a) Rozdziału 14 pkt. 1 lit. a) tego Regulamin E-Voucher można nabyć tylko w Sklepie,,

  b) Rozdziału 14 pkt. 1 lit. b) tego Regulamin E-Voucher ma postać niematerialną i przesyłany jest na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia,

  c) Rozdziału 14 pkt. 1 lit c) tego Regulamin płatności za E-Voucher można dokonać tylko w sposób opisany w tirecie drugim.

  3. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej:

  a) Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Butikach Stacjonarnych i Sklepie do kwoty wyrażonej w impulsach zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

  b) Użytkownik może korzystać z Karty Podarunkowej w dowolnym momencie z zastrzeżeniem terminu ważności, o którym mowa w Rozdziału 14 pkt. 3 lit c):

  • w przypadku zakupu w Butiku Stacjonarnym - od momentu zakupu,
  • w przypadku zakupu w Sklepie - od momentu Aktywacji,

  c) Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (dla kart zakupionych w Butikach Stacjonarnych) lub Aktywacji (w przypadku zakupu w Sklepie).

  d) Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie powinna zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie numeru karty i kodu zabezpieczającego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej udostępnionej przez Sprzedawcę lub w stosownej zakładce w Koncie Klienta.

  e) Przy realizacji Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość impulsów wyrażone na Karcie Podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość impulsów wyrażona na Karcie Podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 

  f) W przypadku, gdy Cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota impulsów wyrażających wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny:


  ❖ w przypadku zakupu w Butikach Stacjonarnych – gotówką, kartą płatniczą, przy wykorzystaniu innej Karty Podarunkowej, lub w inny dopuszczalny w danym Butiku Stacjonarnym sposób (np. Blik),
  ❖ w przypadku zakupu w Sklepie – w dowolny akceptowany w ramach Sklepu sposób (Rozdział 6 niniejszego Regulaminu) za wyjątkiem dopłaty inną Kartą Podarunkową,

  g) Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku:


  ❖ braku środków na Karcie Podarunkowej i odmowie dokonania dopłaty ze strony Użytkownika,
  ❖ upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  ❖ technicznych niemożliwości realizacji płatności Kartą Podarunkową (np. braku odczytu Karty Podarunkowej na skutek uszkodzenia nośnika).


  h) Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela. Użycie Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną transakcję. Sprzedawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Karty Podarunkowej.

  i) Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić bilans Karty Podarunkowej (aktualną Wartość Do Wykorzystania) w Sklepie pod adresem: https://aniakruk.pl/module/giftcard/giftcard - zakładka Sprawdź Bilans, po wpisaniu numeru Karty Podarunkowej, kodu PIN oraz kodu zabezpieczającego znajdującego się na odwrocie Karty Podarunkowej obok jej numeru.

  j) Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej pozostałe środki stanowią przychód Sprzedawcy i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

  k) Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana dowolnej osobie, która od chwili przyjęcia jej w posiadanie staje się jej Użytkownikiem.

  l) Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe po ich wydaniu Użytkownikowi, które to Karty Podarunkowe zostały utracone, bądź których nośniki, po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Sprzedawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej, Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

  4. W odróżnieniu od postanowień Rozdziału 14 pkt. 3 lit. b) i c) tego Regulamin E-Voucher wymaga Aktywacji, której można dokonać tylko w Sklepie i termin ważności E-Vouchera biegnie od daty Aktywacji. 

  5. Zasady dotyczące Zwrotu Towarów zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej:

  a) W przypadku wydania decyzji Reklamacyjnej o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru zakupionego za pomocą Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma równowartość kwoty zakupu Reklamowanego Towaru w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu na nowym nośniku,

  b) Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie z użyciem Karty Podarunkowej na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty Podarunkowej o wartości zwrotu na nowym nośniku,

  c) Reklamacje dotyczące Towarów rozpatrywane są w oparciu o odrębne przepisy, a w przypadku Sklepu także w oparciu o aktualny w dniu zakupu Regulamin,

  d) w przypadku dokonania zakupu za pomocą e-Vouchera, zarówno w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, jak i decyzji Reklamacyjnej o odstąpieniu od Umowy, Klient otrzyma nowy e-Voucher o wartości środków podlegających zwrotowi.

  6. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej:

  a) Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu, podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  b) Konsument, który nabył Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub wydania Konsumentowi Karty Podarunkowej

  c) W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej na odległość, Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu (link) lub przekazać swoją decyzję o odstąpieniu w dowolnej innej formie. Konsument może:

          - poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem Customer Care (e-mail: infolinia@aniakruk.pl; tel. +48 885 777 772),

          - skorzystać z formularza online.

  d) Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym pierwszy Użytkownik wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej.

  e) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana. Oznacza to, że Klient (Użytkownik) nie ma obowiązku odsyłania nośnika Karty Podarunkowej Sprzedawcy.

  f) Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana do zakupu Towarów, Klient zachowuje prawo do odstąpienia w zakresie niewykorzystanych (niezrealizowanych) środków nominalnych przypisanych do Karty Podarunkowej. Oznacza to, że gdyby w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, a dezaktywacją Karty Podarunkowej, Klient lub inny Użytkownik wykorzystał w całości lub w części impulsy wyrażone na Karcie Podarunkowej (uiścił płatność za jej pomocą), Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi kwoty zapłaconej za zakup Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Klient lub inny Użytkownik wykorzystał ją w całości lub w części. Powyższe nie narusza uprawnień Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

  g) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku ze zwrotem.

  h) Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dezaktywacji Karty Podarunkowej.

  7. Zasady dotyczące Reklamacji Kart Podarunkowych:

  a) Użytkownik ma prawo zgłosić Reklamację w przypadku:

  - nieuzasadnionego obciążenia Karty Podarunkowej, albo

  - w przypadku niezgodności Karty Podarunkowej (jej nośnika) z Umową.

  b) Reklamację można złożyć w sposób określony w Rozdziale 9 pkt. 6. tego Regulaminu (link), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Reklamacji dotyczącej niesprawnego nośnika Karty Podarunkowej, do zgłoszenia Reklamacyjnego należy dołączyć zdjęcia Karty Podarunkowej i jej uszkodzenia.

  c) Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem Reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Użytkownika składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  d) Sprzedawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej Reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany w ramach Konta Klienta bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia Reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.

  e) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Sprzedawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości równej liczbie impulsów wyrażającej wartość środków zgromadzonych na Reklamowanej Karcie Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla Reklamowanej Karty Podarunkowej.

  f) W przypadku uwzględnienia Reklamacji, ewentualna nowa Karta Podarunkowa zostanie Klientowi wysłana na koszt Sprzedawcy.

  g) Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń, określonych w Rozdziale 6 pkt. 13. tego Regulaminu.

 • 15. ZASADY DOTYCZĄCE ZESTAWU PRODUKTÓW

  1. Do sprzedaży, oferowania i pozostałych kwestii związanych z Zestawem Produktów stosuje się w pierwszej kolejności zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  2. Zestaw Produktów to jeden Towar w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a więc jeden przedmiot Umowy między Sprzedawcą a Klientem, składający się z co najmniej dwóch produktów oferowany tylko łącznie.

  3. Przedmiotem Zamówienia w ramach Zestawu Produktów są wyłącznie produkty wybrane i zestawione przez Sprzedawcę. Klient nie ma możliwość modyfikacji Zestawu Produktów chociażby tylko przez ingerencję w liczbę lub rodzaj produktów wchodzących w skład Zestawu Produktów.

  4. Dokonując zakupu Zestawu Produktów Klient nie ma możliwości skorzystania z aktualnie obowiązujących Promocji czy ofert specjalnych, jeśli wprost nie dotyczą one Zestawu Produktów.

  5. Klient może nabyć Zestaw Produktów przy użyciu Karty Podarunkowej (e-Vouchera).

  6. Zważywszy, że Zestaw Produktów jest jednym Towarem i jednym przedmiotem Umowy między Sprzedającym a Klientem, możliwość odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w przepisach prawa konsumenckiego oraz Rozdziału 8 niniejszego Regulaminu, dotyczy wyłącznie całego Zestawu Produktów (wszystkich produktów wchodzących w jego skład).

  7. Dokonując zgłoszenia Reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest do udostępnienia  Sprzedawcy całego Zestawu Produktów (wszystkie produkty wchodzące w skład Zestawu Produktów).

  8. W przypadku wady jednego (lub więcej) produktów wchodzących w skład Zestawu Towarów, Sprzedający może w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, obniżyć cenę uiszczoną za Zestaw Produktów o proporcjonalną wartość wadliwego produktu

 • 16. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w ramach Sklepu w dniu 12.09.2023r

  2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zawierana jest w języku polskim.

  3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych.

  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony w formacie *.pdf TUTAJ, a także sporządzić jego wydruk.

  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony w formacie *.pdf TUTAJ, a także sporządzić jego wydruk.

  8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami lub celami niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu z dnia [X].

 • 17. Promocje/Konkursy

  Regulamin konkursu na Instagramie ''InstaSunday'' ważny od dnia 08.01.2023r. dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji z kodami rabatowymi dostępny jest TUTAJ

  Regulamin konkursu "Wygraj podwójne wejściówki na SALT WAVE by Porsche" ważny od dnia 12.07.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-20% przy zakupach za minimum 250 zł" ważny od dnia 08.07.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-40% na co drugą sztukę tylko dla Zalogowanych" ważny od dnia 05.07.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''2+1 - trzecia sztuka za jeden grosz'' z dnia 25.06.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-20% przy zakupach za min 250 zł" ważny od dnia 17.06.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''2+1 - trzecia sztuka za jeden grosz'' z dnia 31.05.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-35% na co drugą sztukę" ważny od dnia 20.05.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-25% od 299 zł na kolczyki" ważny od dnia 08.05.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji dla Klubu ANIA KRUK "-20% na wybrane produkty od 250 zł" ważny od dnia 25.04.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji Szaleństwo Zakupów "-40% na co drugą sztukę biżuterii" ważny od dnia 17.04.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''-20% przy zakupach za minimum 250 ZŁ!'' ważny od dnia 10.04.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-30% na co drugą sztukę tylko dla Klubowiczów" ważny od dnia 05.04.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin konkursu " „Wygraj podwójne wejściówki na NEXT FEST" ważny od dnia 05.04.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''2+1 - trzecia sztuka za jeden grosz'' z dnia 18.03.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji dla Klubu ANIA KRUK "-20% na wybrane produkty od 250 zł" ważny od dnia 10.03.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "Darmowe produkty Veoli Botanica do zamówień od 399 zł" ważny od dnia 11.03.2024 jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-20% przy zakupach za min 250 zł" ważny od dnia 03.03.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-40% na co drugą sztukę z kodem LUTY40" ważny od dnia 28.02.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-20% przy zakupach za min 200 zł" ważny od dnia 15.02.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-40% na co drugą sztukę" ważny od dnia 08.02.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "2+1 na wszystko!" ważny od dnia 01.02.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "'-20% PRZY ZAKUPACH ZA MINIMUM 200 ZŁ!'' ważny od dnia 24.01.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "ONEDAY -50% na co drugą sztukę biżuterii" ważny od dnia 17.01.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''2+1 - trzecia sztuka za jeden grosz'' z dnia 09.01.2024 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "Darmowe produkty NEONAIL do zamówienia" ważny od 14.12.2023 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "PROMOCJA TOPNIEJĄCA: -x% na co drugą sztukę" z dnia 03.12.2023 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji ''BLACK WEEK: 2+1 - trzecia sztuka za jeden grosz'' z dnia 24.11.2023 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-50% na co drugą sztukę biżuterii" ważny od dnia 20.11.2023 dostępny jest TUTAJ

  Regulamin promocji "-20% PRZY ZAKUPACH ZA MINIMUM 250 ZŁ!'' ważny od dnia 13.11.2023 dostępny jest TUTAJ

 • 18. Regulamin obowiązujący do dnia 12.09.2023r - LINK